Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми

Abstract
У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції держави; порівняльно-правовий аналіз здійснення правоохоронної функції держави у різних типах правових систем; суб’єкти здійснення правоохоронної діяльності; міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності; гармонізація законодавства європейських держав у сфері правоохоронної діяльності, забезпечення принципу гендерної рівності у правоохоронній діяльності.
The collection contains abstracts of the conference participants in the following areas: law enforcement function of the modern state; genesis of the law enforcement function of the state; constitutional and legal basis for the implementation of the law enforcement function of the state; comparative legal analysis of the implementation of the law enforcement function of the state in various types of legal systems; subjects of the implementation of law enforcement activities; international legal standards of law enforcement; harmonization of the legislation of European states in the field of law enforcement, ensuring the principle of gender equality in law enforcement.
Сборник содержит тезисы докладов участников конференции по следующим направлениям: правоохранительная функция современного государства; генезис правоохранительной функции государства; конституционно-правовые основы реализации правоохранительной функции государства; сравнительно-правовой анализ осуществления правоохранительной функции государства в различных типах правовых систем; субъекты осуществления правоохранительной деятельности; международно-правовые стандарты правоохранительной деятельности; гармонизация законодательства европейских государств в сфере правоохранительной деятельности, обеспечение принципа гендерного равенства в правоохранительной деятельности.
Description
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019. — 292 с.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронна діяльність, правоохоронна функція держави, правоохоронні органи, поліцейська діяльність, гендерна рівність, Історія. History. История, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, міліція, милиция, militia, Європейський Союз, Европейский Союз, European Union, правоохранительные органы, law enforcement agencies, правоохранительная деятельность, правоохранительная функция государства, law enforcement activity, law enforcement function of the state, полицейская деятельность
Citation
Правоохоронна функція держави: теоретикометодологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019
Collections