Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 74-79

Анотація

Досліджено нормативно-правові акти України та практику їх застосування у сфері державних закупівель як об’єкта кіберзлочину. Визначено основні суперечності у законодавстві, що регулює державні закупівлі, які можуть призвести до скоєння кібезлочину у сфері закупівель. За допомогою загальнонаукових та спеціальних методів пізнання виявлено дефекти права в механізмі державних закупівель, внаслідок чого вони стають об’єктом кіберзлочину. Галузь застосування досліджуваної проблематики – цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні правовідносини. Практичне значення роботи полягає у можливості її використання працівниками ОВС під час розслідування економічних злочинів. The normative legal acts of Ukraine and the practice of their application in the sphere of governmental purchases as the object of cybercrime are the subject of the research. The main result of the research is the conclusions regarding the improvement of the legislation in the sphere of governmental purchases consisting in the necessity of preparation of methodical developments for economic crimes investigation in the sphere of governmental purchases. Исследованы нормативно-правовые акты Украины и практика их применения в сфере государственных закупок как объект киберпреступления. Определены основные разногласия в законодательстве, регулирующем государственные закупки, которые могут привести к совершению киберпреступления в сфере закупок. С помощью общенаучных и специальных методов познания выявлены дефекты права в механизме государственных закупок, вследствие чего они становятся легко доступными для совершения киберпреступления. Основным результатом исследования выступают выводы относительно усовершенствования законодательства в сфере государственных закупок. Область применения исследуемой проблематики – гражданские, хозяйственные, административные, уголовные правоотношения. Практическое значение работы состоит в возможности её использования работниками ОВД при расследовании экономических преступлений.

Опис

Марков, В. В. Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину / В. В. Марков // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 74-79.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державні закупівлі, государственные закупки, government purchases, економічні злочини, экономические преступления, economic crimes, кіберзлочин, киберпреступление, cybercrime, договір закупівлі, договор закупки, contract of purchase, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис