Психологічні аспекти протидії гендерному насильству

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 101-105

Анотація

Констатовано, що жертви гендерного насильства досить різні особистості: за віком, за життєвим досвідом, за психологічними особливостями (цінностями, настановленнями, рисами характеру, мотивацією, потребами) тощо. Жертва далеко не завжди звертається по допомогу, їй важко самостійно покласти край своїм стражданням і почати активно боротися за автономне життя. Для протидії окресленій проблемі необхідний комплексний підхід скоординованої співпраці між правоохоронними органами, правозахисними організаціями, представниками соціальних та педагогічних спільнот, працівниками медичних і психологічних служб.
It was stated that the victims of gender-based violence are quite different personalities: by age, by life experience, by psychological characteristics (values, attitudes, character traits, motivations, needs), etc. The victim does not always seek help, it is difficult for her to end her suffering on her own and begin to actively fight for an autonomous life. To counter this problem, an integrated approach of coordinated cooperation between law enforcement agencies, human rights organizations, representatives of social and pedagogical communities, and workers in medical and psychological services is needed.
Констатировано, что жертвы гендерного насилия достаточно разные личности: по возрасту, по жизненному опыту, по психологическим особенностям (ценностям, установкам, чертам характера, мотивации, потребностям) и т.д. Жертва далеко не всегда обращается за помощью, ей трудно самостоятельно покончить с своим страданием и начать активно бороться за автономную жизнь. Для противодействия данной проблеме необходим комплексный подход скоординированного сотрудничества между правоохранительными органами, правозащитными организациями, представителями социальных и педагогических сообществ, работниками медицинских и психологических служб.

Опис

Макаренко П. В. Психологічні аспекти протидії гендерному насильству / П. В. Макаренко, В. В. Доценко // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 101-105.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, гендерне насильство, жертви гендерного насильства, gender violence, victims of gender violence, жертвы гендерного насилия, гендерное насилие

Бібліографічний опис