Значення курування контенту в умовах дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 11-12 червня 2014 р.). – Харків: ХНЕУ, 2014. - С. 45-51

Анотація

В статті досліджений зміст поняття «курування контенту» та його значення в умовах інформаційного суспільства та проведення дистанційного навчального процесу. Автором розглянуті основні функції викладача ВНЗ МВС України, як куратора контенту, та запропоновано впровадження в систему підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ МВС навчального курсу «Куратор контенту».
The article studied the concept of «content curation», its value in the information society and of distance learning process. The author considers the main functions of teachers in higher educational institutions Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as content curator, proposed introduction in a system of training of higher educational institutions Ministry of Internal Affairs of Ukraine learning course «Content curation».
В статье исследовано содержание понятия «курирование контента» и его значение в условиях информационного общества и проведения дистанционного учебного процесса. Автором рассмотрены основные функции преподавателя вуза МВД Украины, как куратора контента, предложено внедрение в систему повышения квалификации преподавателей вузов МВД учебного курса «Куратор контента».

Опис

Бугайчук К.Л. Значення курування контенту в умовах дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України [Текст] / К.Л. Бугайчук // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 11-12 червня 2014 р.). – Харків: ХНЕУ, 2014. - С. 45-51

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, куратор контенту, викладач, дистанційне навчання, курування контентом, content curator, teacher, distance learning, куратор контента, преподаватель, дистанционное обучение, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис