Зростання зовнішнього боргу як загроза економічній безпеці України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

м. Харків. - МВС України ХНУВС. - С. 431-433

Анотація

Кризові тенденції, що характеризують розвиток економіки України, зумовили визначення внутрішніх загроз для економічної безпеки України як таких, що набагато перевищують небезпеку зовнішніх і можуть призвести до дезінтеграції України, до загальнонаціональних техногенних та екологічних катастроф, соціального вибуху або істотного обмеження можливостей керівництва держави щодо вирішення внутрішніх проблем і дій на міжнародні арени. The crisis tendencies characterizing the development of Ukraine’s economy have led to the definition of internal threats to Ukraine’s economic security as such that far exceed external hazards and can lead to Ukraine’s disintegration, to nationwide technological and environmental disasters, a social explosion or a significant limitation of government leadership’s ability to solve internal problems and action in the international arena. Кризисные тенденции, характеризующие развитие экономики Украины, обусловили определение внутренних угроз экономической безопасности Украины как таких, которые намного превышают опасность внешних и могут привести к дезинтеграции Украины, к общенациональным техногенным и экологическим катастрофам, социальному взрыву или существенному ограничению возможностей руководства государства по решению внутренних проблем и действий на международной арене.

Опис

Фурса В.А. Зростання зовнішнього боргу як загроза економічній безпеці України//Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18 листопада 2016 р.)/МВС України, ХНУВС. – Харків, 2016. С. 431-433

Ключові слова

економічна безпека, загроза, економічна система, кризові тенденції, заходи, экономическая безопасность, угроза, экономическая система, кризисные тенденции, мероприятия, economic security, threat, economic system, crisis trends, activity

Бібліографічний опис