Історичний аспект формування та розвитку органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права

Ескіз недоступний

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Visegrad Journal on Human Rights. - 2018. - № 6.

Анотація

В статті наводиться загальна характеристика періодів становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні, як суб’єктів адміністративного права. Підкреслюється значущість етапу еволюції інституту місцевого самоврядування у сучасних умовах переходу до децентралізації державного управління, періодизація якого міцно пов’язана з оновленням нормативно-правової бази для його функціонування відповідно до європейських муніципальних норм та стандартів. В статье рассмотрена общая характеристика периодов становления и развития местного самоуправления в Украине, как субъектов административного права. Подчеркивается значимость этапа эволюции института местного самоуправления в современных условиях перехода к децентрализации государственного управления, периодизация которого тесно связана с обновлением нормативно-правовой базы для его функционирования в соответствии с европейскими муниципальных норм и стандартов. The article gives a general description of the periods of formation and development of local self-government in Ukraine as subjects of administrative law. The significance of the stage of the evolution of the local self-government institute in the current conditions of the transition to the decentralization of public administration is highlighted, its periodization is closely linked with the updating of the legal and regulatory framework for its functioning in accordance with European municipal norms and standards.

Опис

Кириченко Ю.М. Історичний аспект формування та розвитку органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права // Visegrad Journal on Human Rights. - 2018. - № 6.

Ключові слова

місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, суб’єкт адміністративного права, історичний аспект, местное самоуправление, органы местного самоуправления, субъект административного права, исторический аспект, local self-government, territorial community, subject of administrative law, historical aspect

Бібліографічний опис