Організаційно-правові форми соціального забезпечення в умовах реформування соціального законодавства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-11

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015.

Анотація

Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам кодифікації трудового законодавства, напрямам реформування пенсійного законодавства та проблемам правового регулювання відносин у сфері проходження служби та пенсійного забезпечення службовців правоохоронних органів. Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, службовців правоохоронних органів. The collection contains theses of reports devoted to topical issues of codification of labour legislation, reformation directions of pension legislation and issues of legal coverage of relations in the field of career service and pension coverage of law enforcement officers. For scientists, employees of labour and social protection agencies, law enforcement agencies. Сборник содержит тезисы докладов, посвященных актуальным проблемам кодификации трудового законодательства, направлениям реформирования пенсионного законодательства, проблемам правового регулирования отношений в сфере прохождения службы и пенсионного обеспечения служащих правоохранительных органов. Для научных работников, работников органов труда и социальной защиты, служащих правоохранительных органов.

Опис

Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 лист. 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 316 - 320 Режим доступу: http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/96.pdf

Ключові слова

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement), Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing), пенсійне забезпечення, проблеми трудового права, пенсійна реформа, правоохоронні органи, pension provision, labor law issues, pension reform, police

Бібліографічний опис