Особливості соціального інтелекту курсантів – майбутніх психологів у різні роки навчання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 159-161
Abstract
Визначено, що загальний рівень соціального інтелекту у переважної більшості курсантів, які в різні роки навчалися за спеціальністю психологія, відповідав середньому рівню. Розвиток таких здібностей соціального інтелекту, як здібність передбачати наслідки поведінки персонажів у певній ситуації та здібність розуміти логіку розвитку ситуацій взаємодії, значення поведінки людей у цих ситуаціях з роками знижувався.
It was determined that the general level of social intelligence of the vast majority of cadets who studied psychology in different years corresponded to the average level. The development of such abilities of social intelligence as the ability to predict the consequences of the behavior of characters in a certain situation and the ability to understand the logic of the development of interaction situations, the importance of people's behavior in these situations has decreased over the years.
Определено, что общий уровень социального интеллекта у подавляющего большинства курсантов, в разные годы обучавшихся по специальности психология, соответствовал среднему уровню. Развитие таких способностей социального интеллекта, как способность предвидеть последствия поведения персонажей в определенной ситуации и способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия, значение поведения людей в этих ситуациях с годами снижалось.
Description
Харченко, С. В. Особливості соціального інтелекту курсантів – майбутніх психологів у різні роки навчання / Світлана Вячеславівна Харченко // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 159-161.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, соціальний інтелект, social intelligence, социальный интеллект, здібності, abilities, способности, майбутні психологи, future psychologists, будущие психологи, професійна діяльність, professional activity, профессиональная деятельность
Citation