Training of law enforcement officers: foreign language and peculiarities of its improvement

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 152-154
Abstract
У сучасних умовах інтеграції України у світовий та європейський освітній простір, розширення НАТО та поширення його програм на десятки країн світу питання іноземної мовної підготовки майбутніх правоохоронців набуває особливого значення. Сформована іншомовна професійна компетентність дозволяє майбутньому правоохоронцю успішно брати участь у процесі міжособистісного та міжмовного спілкування. Крім того, вільне володіння іноземною мовою гарантує вміння встановлювати та підтримувати ділові, професійні та культурні контакти, сприяє підвищенню загального культурно-професійного рівня особистості курсанта, професійної та соціальної мобільності.
In today's context of Ukraine's integration into the global and European educational space, NATO's expansion and the spread of its programmes to dozens of countries, the issue of foreign language training for future law enforcement officers is of particular importance. The formed foreign language professional competence allows the future law enforcement officer to participate in the process of interpersonal and interlingual communication successfully. In addition, fluent communication in a foreign language guarantees the ability to establish and maintain business, rofessional and cultural contacts, and contributes to the overall cultural and professional level of the cadet's personality, professional and social mobility.
В современных условиях интеграции Украины в мировое и европейское образовательное пространство, расширения НАТО и распространения его программ на десятки стран особое значение приобретает вопрос обучения иностранным языкам будущих сотрудников правоохранительных органов. Сформированная иноязычная профессиональная компетенция позволяет будущему сотруднику правоохранительных органов успешно участвовать в процессе межличностного и межъязыкового общения. Кроме того, свободное общение на иностранном языке гарантирует возможность установления и поддержания деловых, профессиональных и культурных контактов, способствует повышению общего культурно-профессионального уровня личности курсанта, профессиональной и социальной мобильности.
Description
Keywords
майбутні правоохоронці, вивчення іноземних мов, професійна компетентність, future law enforcement officers, learning foreign languages, professional competence, Україна, будущие правоохранители, изучение иностранных языков, профессиональная компетентность
Citation
Stativka, O. O. Training of law enforcement officers: foreign language and peculiarities of its improvement / O. O. Stativka, A. V. Bilousov // Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – С. 152-154.