Організація освіти правоохоронців в Україні у 1920-х роках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 383-385

Анотація

Відзначено, що в першій половині 20-х років ХХ ст. з’явились реальні передумови для створення відомчої мережі шкіл і курсів планомірної фахової підготовки працівників правоохоронної системи. Відповідно, змінилося й ставлення та вимоги до кандидатів на навчання. Це сприяло зростанню професіоналізму правоохоронців та їх більш ефективній протидії злочинному світу.
It was noted that in the first half of the 20s of the XX century. real prerequisites appeared to create a departmental network of planned professional schools and courses training of law enforcement officers. In accordance, the attitude and requirements for candidates for training have also changed. It contributed to the growth of the professionalism of law enforcement officers and their staff effective counteraction to the criminal world.
Отмечено, что в первой половине 20-х годов ХХ ст. появились реальные предпосылки для создания ведомственной сети школ и курсов планомерной профессиональной подготовки работников правоохранительной системы. Соответственно, изменилось и отношение и требования к кандидатам на обучение. Это способствовало росту профессионализма правоохранителей и их более эффективного противодействия преступному миру.

Опис

Ключові слова

освіта, education, образование, професійна підготовка, professional training, профессиональная подготовка, правоохоронні органи, police, правоохранительные органы, історичний аспект, historical aspect, исторический аспект, Україна, Ukraine, Украина

Бібліографічний опис

Ніколайчук, Ю. С. Організація освіти правоохоронців в Україні у 1920-х роках / Юлія Сергіївна Ніколайчук // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 383-385.