Особливості професійного спілкування поліцейських із правопорушниками як важливий чинник формування навчальних методів професійної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 256 - 258.

Анотація

Зазначено, що професійне спілкування поліцейських із правопорушниками треба розглядати як стратегію їхньої поведінки на робочому місці, котра має спиратися на психолого-педагогічні засади. Структуру етапів професійного спілкування майбутніх поліцейських має пронизувати специфіка діяльності поліцейського та завершуватися позитивними результатами виховного і коригувального впливу на дії і поведінку правопорушників. Завдяки оволодінню техніками спілкування у майбутніх поліцейських формується готовність успішно здійснювати професійну юридичну діяльність на основі отриманих фахових знань та вмінь, практичних навичок, професійного юридичного світогляду, етико-деонтологічних цінностей, особистісних та професійно-важливих якостей, і забезпечується можливість регулювання подальшого розвитку тих чи інших професійно-релевантних складових особистості.
It is noted that the professional communication of police officers with offenders should be considered as a strategy of their behavior in the workplace, which should be based on psychological and pedagogical principles. The structure of the stages of professional communication of future police officers should be permeated by the specifics of police activities and end with positive results of educational and corrective influence on the actions and behavior of offenders. Due to mastering communication techniques, future police officers are formed willingness to successfully carry out professional legal activities on the basis of received professional knowledge and skills, practical skills, professional legal worldview, ethical and deontological values, personal and professionally important qualities, and provides an opportunity to regulate the further development of certain professionally relevant components of personality.
Отмечено, что профессиональное общение полицейских с правонарушителями следует рассматривать как стратегию их поведения на рабочем месте, которая должна опираться на психолого-педагогические устои. Структуру этапов профессионального общения будущих полицейских должна пронизывать специфика деятельности полицейского и завершаться положительными результатами воспитательного и корректирующего воздействия на действия и поведение правонарушителей. Благодаря овладению техниками общения у будущих полицейских формируется готовность успешно осуществлять профессиональную юридическую деятельность на основе полученных профессиональных знаний и умений, практических навыков, профессионального юридического мировоззрения, этико-деонтологических ценностей, личностных и профессионально важных качеств, и обеспечивается возможность регулирования дальнейшего развития тех или иных профессионально-релевантных составляющих личности.

Опис

Голопич І. М. Особливості професійного спілкування поліцейських із правопорушниками як важливий чинник формування навчальних методів професійної освіти / І. М. Голопич // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 256 - 258.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійне спілкування, Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, поліцейські, професійна освіта, профессиональное общение, полицейские, профессиональное образование, professional communication, police, professional education, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine

Бібліографічний опис