Особистісна здійсненність як запорука психологічного добробуту поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 280-284

Анотація

Узагальнено, що особистісна здійсненність є багатокомпонентним процесом, котрий тісно переплітається з розвитком особистості, потенціалом й прагненням людини реалізувати себе. Присутність у поліцейського бажання реалізувати свої здібності у житті є вагомим елементом стилю життя психологічно здорової та зрілої особистості. Систематизовано індивідуальні чинники особистісної здійсненності поліціантів.
It is summarized that personal realization is a multi-component process, which is closely intertwined with the development of personality, the potential and aspiration of a person to realize himself. The presence of a policeman's desire to realize his abilities in life is an important element of the lifestyle of a psychologically healthy and mature personality. Systematized individual factors of personal feasibility of police officers.
Обобщено, что личностная осуществимость является многокомпонентным процессом, тесно переплетающимся с развитием личности, потенциалом и стремлением человека реализовать себя. Присутствие у полицейского желания воплотить свои способности в жизни является значимым элементом стиля жизни психологически здоровой и зрелой личности. Систематизированы индивидуальные факторы личностной осуществимости полицейских.

Опис

Пономаренко, Я. С. Особистісна здійсненність як запорука психологічного добробуту поліцейських / Я. С. Пономаренко // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2022. – С. 280-284.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, поліцейські, police officers, полицейские, особистісна здійсненність, personal feasibility, личностная осуществимость, самореалізація, self-realization, самореализация

Бібліографічний опис