Трансформація підходів до оцінки конкурентоспроможності України

dc.contributor.authorПетченко, М. В.
dc.contributor.authorPetchenko, M. V.
dc.contributor.authorСкачкова, І. А.
dc.contributor.authorSkachkova, I. A.
dc.date.accessioned2023-08-02T14:28:38Z
dc.date.available2023-08-02T14:28:38Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВиявлено напрями трансформації підходів до оцінки конкурентоспроможності України в умовах пандемії COVID-19. Встановлено додаткові характеристики оцінки конкурентоспроможності країн після пандемії COVID-19 2020 р.: погляд у перспективу («ринки завтрашнього дня») — розвиток та впровадження нових технологій, безвідходне виробництво та споживання, екологічність; зростання значення діджиталізації у процесах публічного управління та надання послуг; оновлення навчальних програм компаній та розширення інвестицій у навички, необхідні персоналу для роботи на «завтрашніх ринках»; пріоритет продуктів та послуг на основі технології 3D, 4D друку та моделювання, біотехнології та технології ДНК, технології чистої енергії (генерація, зберігання, передача), технології блокчейн, технології енергоефективності, технології обробки інформації (штучний інтелект, великі дані, віртуальна реальність), технології Інтернету речей та хмарних обчислень, технології мережевої безпеки та протоколів шифрування, інноваційні сільськогосподарські та харчові технології, матеріали та технології композитів, квантові обчислення, роботів, супутники (дані, підключення) та космічні технології, розумні та енергоефективні транспортні технології та ін. За проведеним аналізом даних факторів, Україну не можна вважати готовою до перетворень та стійкою до шоків соціально-економічного життя, які викликала пандемія у всьому світі. Відповідно, треба виробляти напрями державної політики щодо підвищення конкурентоспроможності країни у цих умовах.
dc.description.abstractThe challenges revealed during the COVID-19 pandemic justified a change in the approach to determining the competitiveness of countries, their priorities to ensure resistance to future shocks. High competitiveness is one of the main conditions for development and viability in general. The aim of the study is to identify directions for the transformation of approaches to assessing Ukraine’s competitiveness in the context of COVID-19 pandemic. Additional features of assessing the competitiveness of countries after the 2020 COVID-19 pandemic have been established: a look into the future («tomorrow’s markets») — development and implementation of new technologies, waste-free production and consumption, environmental friendliness; growing importance of digitization in the processes of public management and service provision; updating company training programs and expanding investments in skills needed by personnel to work in «tomorrow’s markets»; the priority of products and services based on 3D, 4D printing and modeling technology, biotechnology and DNA technology, clean energy technologies (generation, storage, transmission), blockchain technologies, energy efficiency technologies, information processing technologies (artificial intelligence, big data, virtual reality), technologies of the Internet of Things and cloud computing, technologies of network security and encryption protocols, innovative agricultural and food technologies, materials and technologies of composites, quantum computing, robots, satellites (data, connectivity) and space technologies, smart and energyefficient transport technologies, etc. According to this analysis, Ukraine cannot be considered ready for transformations and resistant to the shocks of socioeconomic life caused by the pandemic all over the world. Accordingly, it is necessary to find directions of state policy to increase the country’s competitiveness in these conditions.
dc.description.abstractОпределены направления трансформации подходов к оценке конкурентоспособности Украины в условиях пандемии COVID-19. Установлены дополнительные характеристики оценки конкурентоспособности стран после пандемии COVID-19 2020 г.: взгляд на перспективу («рынки завтрашнего дня») — развитие и внедрение новых технологий, безотходное производство и потребление, экологичность; рост значения диджитализации в процессах публичного управления и предоставления услуг; обновление учебных программ компаний и расширение инвестиций в навыки, необходимые персоналу для работы на «завтрашних рынках»; приоритет продуктов и услуг на основе технологии 3D, 4D печати и моделирования, биотехнологии и технологии ДНК, технологии чистой энергии (генерация, хранение, передача), технологии блокчейн, технологии энергоэффективности, технологии обработки информации (искусственный интеллект, большие данные, виртуальная реальность), технологии Интернета вещей и облачных вычислений, технологии сетевой безопасности и протоколов шифрования, инновационные сельскохозяйственные и пищевые технологии, материалы и технологии композитов, квантовые вычисления, роботы, спутники (данные, подключения) и космические технологии, разумные и энергоэффективные транспортные технологии и т. д. По проведенному анализу данных факторов, Украину нельзя считать готовой к преобразованиям и устойчивой к шокам социально-экономической жизни, вызванным пандемией во всем мире. Соответственно нужно разрабатывать направления государственной политики по повышению конкурентоспособности страны в этих условиях.
dc.identifier.citationПетченко, М. В. Трансформація підходів до оцінки конкурентоспроможності України [Електронний ресурс] / Петченко Марина Валентинівна, Скачкова Ірина Анатоліївна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. - 2022. - № 11. - С. 91-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2022_11_14.
dc.identifier.urihttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/17722
dc.language.isouk
dc.publisherМіжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки. - 2022. - №11. - С. 91-99
dc.subjectконкурентоспроможність
dc.subjectcompetitiveness
dc.subjectконкурентоспособность
dc.subjectУкраїна
dc.subjectUkraine
dc.subjectУкраина
dc.subjectінноваційна активність
dc.subjectinnovative activity
dc.subjectинновационная активность
dc.subjectстійкість
dc.subjectstability
dc.subjectустойчивость
dc.subjectCOVID-19
dc.subjectдіджитилізація
dc.subjectdigitization
dc.subjectдиджитизация
dc.titleТрансформація підходів до оцінки конкурентоспроможності України
dc.title.alternativeTransformation of approaches to assessing Ukraine’s competitiveness
dc.title.alternativeТрансформация подходов к оценке конкурентоспособности Украины
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Transformatsiia pidkhodiv_ Petchenko_ Skachkova _2022.pdf
Розмір:
714.82 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: