Використання дискреційних повноважень в діяльності органів державного управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 1 – С. 480–483

Анотація

Досліджується поняття дискреційних прав, їх сутність та види. Розглядається механізм використання дискреційних повноважень та можливі шляхи удосконалення процесу захисту прав і свобод громадян від протиправних рішень посадових осіб органів державної влади.
There are explores the concept of discretionary rights, their essence and prospects. The mechanism of the use of discretionary plenary powers and possible ways of improvement of process of defense of rights and freedoms of citizens from the lawless decisions of public servants of public authorities is examined.
Исследуется понятие дискреционных прав, их сущность и виды; рассматривается механизм использования дискреционных полномочий и возможные пути усовершенствования процесса защиты прав и свобод граждан от противоправных решений должностных лиц органов государственной власти.

Опис

Резанов, С. А. Використання дискреційних повноважень в діяльності органів державного управління [Електронний ресурс] / С. А. Резанов // Форум права. – 2009. – № 1 – С. 480–483 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009- 1/09rcaodu.pdf.
Резанов С. А. "Використання дискреційних повноважень в діяльності органів державного управління." Форум права 1 (2009): 480-483.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи державного управління, дискреційні права, дискреція, адміністративний розсуд, компетенція, дискреційні повноваження, дискреционные полномочия, органы государственного управления, discretionary rights, discretionary plenary powers, organs of state administration

Бібліографічний опис