Історія психології : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2020. – 320 с.

Анотація

На порозі ХХІ століття психологія являє собою складне поєднання різних напрямів, течій, практик. Сучасному психологу досить складно розібратися у всіх цих переплетеннях психологічної думки. І для цього, перш за все, потрібно зрозуміти витоки психологічних знань, познайомитися з історією виникнення тих чи інших течій в психології. У навчальному посібнику у доступній формі викладено процес формування психологічних знань - від міфологічних уявлень про світ давніх слов’ян і греків до сучасних шкіл психології; від перших нарисів про душу Аристотеля – до психоаналізу і творів авторів гуманістичної психології. Значну увагу у посібнику приділено біографіям вчених. Крок за кроком перед читачем постає яскрава низка авторських портретів: Фехнера, Канта, Фрейда та багатьох інших. На сторінках посібника студент зможе познайомитися і з українськими вченими, і з іноземними авторами, і з радянськими психологами. Видання призначено для студентів, аспірантів і викладачів психологічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями становлення різних галузей сучасної психологічної науки.
The process of the formation of psychological knowledge from mythological ideas about the world of the ancient Slavs and Greeks to modern schools of psychology, psychoanalysis and the works of the authors of humanistic psychology is described. Considerable attention is paid to the biographies of scientists. The publication is intended for students, graduate students and teachers of psychological faculties, as well as for anyone interested in the formation of branches of modern psychological science.
Изложен процесс формирования психологических знаний от мифологических представлений о мире древних славян и греков до современных школ психологии, психоанализа и произведений авторов гуманистической психологии. Значительное внимание уделено биографиям ученых. Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей психологических факультетов, а также для всех, кто интересуется вопросами становления отраслей современной психологической науки.

Опис

Євдокімова, О. О. Історія психології : навч. посіб. / О. О. Євдокімова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Вид. 2-ге , допов. – Харків, 2020. – 320 с. – ISBN 978-966-342-420-0.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Історія. History. История, історія психології як наука, Античність, Англія, Великобританія, Німеччина, Франція, США, Україна. Ukraine. Украина, Росія, СРСР, Австрія, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Античность, Англия, Великобритания, Германия, Франция, Россия, СССР, Австрия, Antiquity era, England, Great Britain, Germany, France, Russia, USSR, Austria, Геракліт Ефеський, Вчення про Логос, Гіппократ, Сократ, Платон, Аристотель, кініки, стоїки, Гальтон Френсис, Дільтей Вільгельм, Руссо Ж. Ж., Сокович К., Гізель І., Яворський С. І., Прокопович Ф., Сковорода Г. С., Максимович М., Вернадський В. І., Костюк Г. С., Чамата П. Р., Максименко С. Д., харківська психологічна школа, Фрейд З.

Бібліографічний опис

Євдокімова О. О. Історія психології : навч. посіб. / О. О. Євдокімова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид. допов. – Харків, 2020. – 320 с.