Психологічний зміст поняття "правова ідентичність"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 265-268

Анотація

Проаналізовано поняття особистісної, соціальної ідентичності, маргінальності. Визначено психологічний зміст поняття "правова ідентичність". Підкреслено роль процесу соціалізації, правової соціалізації в становленні відповідної правової ідентичності.
The concept of personal, social identity, marginality is analyzed. The psychological content of the concept of "legal identity" is defined. The role of the process of socialization, legal socialization in the formation of the appropriate legal identity is emphasized.
Проанализированы понятия личностной, социальной идентичности, маргинальности. Определено психологическое содержание понятия "правовая идентичность". Подчеркнута роль процесса социализации, правовой социализации в становлении соответствующей правовой идентичности.

Опис

Герасименко, О. А. Психологічний зміст поняття "правова ідентичність" / Ольга Анатоліївна Герасименко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. –Харків, 2018. – С. 265-268.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, ідентичність, identity, идентичность, правова ідентичність, legal identity, правовая идентичность, соціальна ідентичність, social identity, социальная идентичность

Бібліографічний опис