Психологічні чинники забезпечення ефективності роботи поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 522-524.

Анотація

Зазначено, що діяльність поліцейських відноситься до числа складних, вона супроводжується значними фізичними і психологічними навантаженнями на працівників, нерідко несе загрози для їхнього життя і здоров'я. З метою підвищення ефективності діяльності поліцейських Національної поліції України надважливо здійснювати спеціальне професійно-психологічне забезпечення їх професійної діяльності, направлене на здійснення ефективного професійно-психологічного відбору кандидатів на службу в поліцію, визначення їх психологічної готовності до правоохоронної діяльності, психологічну підготовку поліцейських до виконання своїх обов'язків, проведення психопрофілактичної роботи, надання поліцейським всебічної психологічної допомоги та впровадження в діяльність поліцейських сучасних психологічних технологій. Отмечено, что деятельность полицейских относится к числу сложных, она сопровождается значительными физическими и психологическими нагрузками на работников, нередко несет угрозы их жизни и здоровью. С целью повышения эффективности деятельности полицейских Национальной полиции Украины важно осуществлять специальное профессионально-психологическое обеспечение их профессиональной деятельности, направленное на осуществление эффективного профессионально-психологического отбора кандидатов на службу в полицию, определение их психологической готовности к правоохранительной деятельности, психологическую подготовку полицейских к выполнению своих обязанностей, проведение психопрофилактической работы, предоставление полицейским всесторонней психологической помощи и внедрение в деятельность полицейских современных психологических технологий. It is noted that the activities of the police are among the complex, it is accompanied by significant physical and psychological stress on employees, often poses a threat to their life and health. In order to increase the efficiency of the activities of the police officers of the National Police of Ukraine, it is important to carry out special professional and psychological support for their professional activities, aimed at the effective professional and psychological selection of candidates for police service, determining their psychological readiness for law enforcement, psychological preparation of police officers to perform their duties, conducting psycho-prophylactic work, providing police officers with comprehensive psychological assistance and introducing modern psychological technologies into the activities of police officers.

Опис

Чепелєва Н. І. Психологічні чинники забезпечення ефективності роботи поліції / Н. І. Чепелєва, Є. В. Підчасов / Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 522-524.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, службова діяльність поліцейських, служебная деятельность полицейских, police work, психологічний супровід співробітників поліції, психологическое сопровождение сотрудников полиции, psychological support for police officers, подолання внутрішньо особистісних конфліктів, преодоление внутриличностных конфликтов, overcoming intrapersonal conflicts, психологічна підготовка співробітників поліції, психологическая подготовка сотрудников полиции, psychological training of police officers, ефективність роботи поліції, эффективность работы полиции, police efficiency, підвищення ефективності діяльності поліцейських, повышение эффективности деятельности полицейских, improving the efficiency of the police

Бібліографічний опис