Українсько-російська двомовність: чи можлива альтернатива?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 531-532

Анотація

Зазначено, що кожен свідомий українець усвідомлює відповідальність перед державою щодо володіння сучасною українською літературною мовою, яка є визначальним чинником і фактором ідентичності та приналежності до держави Україна. Суржик не має права на застосування громадянами в соціумі, бо є альтернатива - сучасна українська літературна мова із загальноприйнятими мовними нормами.
It is noted that every conscious Ukrainian is aware responsibility to the state regarding the possession of modern Ukrainian literary language, which is a determining factor and factor of identity and belonging to the state of Ukraine. Surzhik has no right to be used by citizens in society, because there is an alternative - a modern Ukrainian literary language with generally accepted language norms.
Отмечено, что каждый сознательный украинец осознает ответственность перед государством по владению современным украинским литературным языком, который является определяющим фактором идентичности и принадлежности к государству Украины. Суржик не имеет права на применение гражданами в социуме, потому что есть альтернатива – современный украинский литературный язык с общепринятыми языковыми нормами.

Опис

Ключові слова

мовна культура, language culture, языковая культура, українсько-російська двомовність, Ukrainian-Russian bilingualism, украинско-русское двуязычие, суржик, surzhik

Бібліографічний опис

Савченко, О. А. Українсько-російська двомовність: чи можлива альтернатива? / Савченко О. А., Ткачов К. Д. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 531-532.