Операціональні характеристики професіогенезу правоохоронця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 182-186

Анотація

Розглянуто сутність професіогенезу з боку аналізу змісту процесу формування психологічної системи діяльності через врахування його стартового рівня, впливу різноманітних чинників на характер протікання діяльності та формування сценаріїв професійного розвитку у певному середовищі; проаналізовано операціональні характеристики професіогенезу правоохоронця до яких віднесено початковий, процесуальний та результативний компоненти.
The essence of professionogenesis is considered from the point of view of analyzing the content of the process of forming a psychological system of activity by taking into account its starting level, the influence of various factors on the nature of the course of activity and the formation of scenarios of professional development in a certain environment; the operational characteristics of the profession of a law enforcement officer were analyzed, including the initial, procedural, and effective components.
Рассмотрена сущность профессиогенеза со стороны анализа содержания процесса формирования психологической системы деятельности через учет его стартового уровня, влияние различных факторов на характер протекания деятельности и формирование сценариев профессионального развития в определенной среде; проанализированы операциональные характеристики профессиогенеза правоохранителя, к которым отнесены начальный, процессуальный и результативный компоненты.

Опис

Мілорадова, Н. Е. Операціональні характеристики професіогенезу правоохоронця / Наталя Едуардівна Мілорадова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. –Харків, 2018. – С. 182-186.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, правоохоронці, law enforcement officers, правоохранители, професіогенез, professionogenesis, профессиогенез, операціональні характеристики, operational characteristics, операциональные характеристики

Бібліографічний опис