The New Police Training System: Psychological Aspects

Abstract
Увага приділяється вивченню психологічних переживань, пов’язаних з майбутнім патрульної поліції в Україні, значна частина яких не мала попереднього досвіду правоохоронної діяльності. Мета дослідження - вивчити різні типи поведінки в професійному середовищі та виявити досвід, пов'язаний з роботою поліції, як на початковому етапі професійної підготовки (студенти), так і після двох років роботи (працівники патрульної поліції). Як психодіагностичний інструмент було використано "Інвентарій професійного стресу та подолання". У дослідженні взяли участь загалом 604 працівники поліції, що складалися з 354 осіб у першій групі на початковій стадії професійної підготовки (студенти) та 250 осіб у другій групі після двох років досвіду роботи (працівники поліції). Результати дослідження говорять про відмінності показників, пов’язаних із досвідом майбутніх працівників патрульної поліції та тих, хто вже працює. Ми визначили домінуючі сфери особистості та типи поведінки працівників поліції. Отримані результати оновлюють розвиток педагогічних технологій з метою оптимізації розвитку професійної ідентичності працівників поліції на кожному з етапів їх професіоналізації.
In this paper, attention has been paid to the study of the psychological experiences associated with the future of the patrol police in Ukraine, a significant percentage of whom had no prior experience in law enforcement activities. The purpose of the research is to study the different types of behaviour in the professional environment and identify the experiences associated with the work of the police both at the initial professional training stage (students) and following two years of work (patrol police officers). As a psychodiagnostic tool, the “Occupational Stress and Coping Inventory” was used. The research involved a total of 604 police officers, consisting of 354 people in the first group at the initial professional training stage (students), and 250 people in the second group following two years of work experience (police officers). The results of the study suggest differences in the indicators related to the experience of future police patrol officers and those already working. We have identified dominant spheres of personality and types of behaviour of police officers. The results obtained update the development of pedagogical technologies in order to optimize the development of the professional identity of the police officers at each of the stages of their professionalization.
В работе внимание уделяется изучению психологических переживаний, связанных с будущим патрульной полиции в Украине, значительная часть которых не имела предыдущего опыта правоохранительной деятельности. Цель исследования - изучить различные типы поведения в профессиональной среде и выявить опыт, связанный с работой полиции, как на начальном этапе профессиональной подготовки (студенты), так и после двух лет работы (работники патрульной полиции).
Description
The New Police Training System: Psychological Aspects / Dmytro Shvets, Olena Yevdokimova, Ivan Okhrimenko and oth. // Postmodern Openings. – 2020. – Vol. 11, Issue 1, Supl. 1. – P. 200-217. – DOI: 10.18662/po/11.1sup1/130.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, publikatsii u WoS, patrol police, professional identity, professionalization, students, police officers, personality, types of behaviour, патрульна поліція, професійна ідентичність, професіоналізація, студенти, офіцери поліції, поведінка, особистість, патрульная полиция, профессиональная идентичность, профессионализация, студенты, офицеры полиции, личность, поведение
Citation