Чинники віктимності жінок різного віку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 118 - 120.

Анотація

В тезах надані результати дослідження окремих чинників віктимності жінок, таких як: вік, брак життєвого досвіду, стиль життя, сімейне насильство, соціальна відстороненість, закритість. В тезисах представлены результаты исследования отдельных факторов виктимности женщин, таких как: возраст, отсутствие жизненного опыта, стиль жизни, семейноенасилие, социальная отстраненность, закрытость. The abstracts present the results of a study of individual factors of female victimization, such as: age, lack of life experience, lifestyle, domestic violence, social withdrawal, closeness.

Опис

Шевченко О. В. Чинники віктимності жінок різного віку / О. В. Шевченко // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 118 - 120.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Психологія. Рsychology. Психология, Україна. Ukraine. Украина, віктимність, жінки, соціальна активність, родина, насилля, виктимность, женщины, социальная активность, семья, насилие, victimization, women, social activity, family, violence

Бібліографічний опис