Булінг як психологічний феномен сучасного суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 191-193

Анотація

Розглянуто питання булінгу, як форми неадекватної поведінки серед окремого соціуму. Дано оцінки причинам виникнення та формам прояву цього негативного явища. Проаналізовано наслідки негативного впливу булінгу на емоційний і фізичний стан та формування фобій у людини.
The issue of bullying as a form of inappropriate behavior among a separate society is considered. Assessments of the causes and forms of manifestation of this negative phenomenon are given. The consequences of the negative impact of bullying on the emotional and physical state and the formation of phobias in a person are analyzed.
Рассмотрены вопросы буллинга как формы неадекватного поведения среди отдельного социума. Даны оценки причин возникновения и форм проявления этого негативного явления. Проанализированы последствия негативного влияния буллинга на эмоциональное и физическое состояние и формирование фобий у человека.

Опис

Логачев, М. Г. Булінг як психологічний феномен сучасного суспільства / Микола Георгійович Логачев, Халіт Буланіклі // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 191-193.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, булінг, bullying, буллинг, психічне здоров’я, mental health, психическое здоровье, студенти, students, студенты, учні, schoolboy, ученики, фобії, phobias, фобии

Бібліографічний опис