Психiчна залeжність як умова злoчинної поведінки в соціумі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 221-223

Анотація

Визначено, що з позицій міждисциплінарного підходу злочинна поведінка розглянуто через психічну залежність, обумовлену соціумом. Психічна залежність контекстуально обумовлена як результат, який детермінований особливими якостями індивіда з одного боку й впливом життєвого континууму з іншого.
It was determined that from the standpoint of an interdisciplinary approach, criminal behavior is considered due to mental dependence caused by society. Psychic dependence is contextually determined as a result that is determined by the special qualities of the individual on the one hand and the influence of the life continuum on the other.
С позиций мeждисциплинaрного подхода преступное поведение рассматривается через психическую зависимость, обусловленную отражением и восприятием какой-либо ситуации в социуме как проблемной. Психическая зависимость контекстуально есть результатом, который детерминирован особыми качествами индивида с одной стороны и влиянием жизненного континиума с другой.

Опис

Пішун, С. Г. Психiчна залeжність як умова злoчинної поведінки в соціумі / Сергій Григорович Пішун // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 221-223.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, залежність, dependence, зависимость, злочинна поведінка, criminal behavior, преступное поведение, суспільні відносини, social relations, общественные отношения, психіка, psychics, психика

Бібліографічний опис