Основні напрями удосконалення викладання навчальної дисципліни «Спадкове право»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.2.16

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Нове українське право. – 2023. – Вип. 2. – С. 121-127

Анотація

Стаття присвячена удосконаленню викладання навчальної дисципліни «Спадкове право». У роботі окреслено та проаналізовано два напрями удосконалення викладання цієї дисципліни. Методологічний напрям зумовлений особливостями спадкового права як елемента систе-ми приватного права та визначає засади, на яких має ґрунтуватися викладання відповідної навчальної дисципліни: а) спадкове право за своїм призначенням у системі цивільно-правових норм, а також за обсягом правового матеріалу виходить за межі звичайних уявлень про правовий інститут і фактично є підгалуззю цивільного права; б) пріоритет спадкування за заповітом над спадкуванням за законом: воля особи тут первинна, а роль заповіту зводиться до рангу регулятора цивільних правовідносин, який по суті замінює закон; в) спадковий договір не регулює спадкових правовідносин, є договором на випадок смерті, а не договором про спадкування. Норми глави 90 Цивільного кодексу України складають інститут зобов’язального, а не спадкового права. Через це спадковий договір недоцільно вивчати в межах курсу «Спадкове право».Практичний напрям пов’язаний з освітнім процесом з огляду на його практичну спрямо-ваність. Проблему істотного розриву між юридичною освітою і правозастосовною діяльністю пропонується розв’язувати шляхом застосування таких засобів забезпечення практикоорієнтованості викладання навчальної дисципліни «Спадкове право»: а) впровадження кейс-методу навчання; б) створення на базі закладів вищої освіти юридичних клінік та активне залучення здобувачів вищої освіти до їх роботи; в) долучення до навчального процесу представників правничих спільнот у формі проведення бінарних занять.
The article is focused on improving the teaching of “Inheritance Law” academic subject. The author of the paper has outlined and analyzed two areas for improving the teaching of this subject.The methodological area is conditioned by the peculiarities of inheritance law as an element of the system of private law and determines the principles, which are the basis for the teaching of the relevant academic subject: a) inheritance law goes beyond ordinary ideas about the legal institute according to its intended purpose within the system of civil norms, as well as according to the volume of legal material and actually is the sub-branch of civil law; b) the priority of inheritance under a will over intestacy: the will of a person is primary, and the role of the will is to regulate civil legal relations, which essentially replaces the law; c) inheritance agreement does not regulate hereditary legal relations, it is an agreement in case of a death, but not an agreement for estate of decedent. The norms of Chapter 90 of the Civil Code of Ukraine make up the institution of obligatory law, but not inheritance law. That is the reason why it is inappropriate to study the inheritance agreement within the “Inheritance Law” academic course. The practical area is related to the educational process in view of its practical orientation. The problem of a significant gap between legal education and law-enforcement activities is offered to be solved by applying such means of ensuring the practical orientation of teaching “Inheritance Law” academic subject: a) introduction of a case method of training; b) creation of legal clinics in higher educational institutions and active involvement of higher education seekers to work in such clinics; c) involvement of representatives of legal communities into the educational process in the form of binary study session.
Выявлено и проанализировано основные направления усовершенствования преподавания учебной дисциплины «Наследственное право».

Опис

Ключові слова

викладання навчальної дисципліни, teaching the academic discipline, преподавание учебной дисциплины, спадкове право, inheritance law, наследственное право, реформування юридичної освіти, reforming legal education, реформирование юридического образования, практикоорієнтованість освітнього процесу, practical orientation of the educational process, практикоориентированность образовательного процесса, юридична клініка, legal clinic, юридическая клиника, спадкові правовідносини, hereditary legal relations, наследственное правоотношение

Бібліографічний опис

Кухарєв, О. Є. Основні напрями удосконалення викладання навчальної дисципліни «Спадкове право» / Кухарєв Олександр Євгенович // Нове українське право. – 2023. – Вип. 2. – С. 121-127. - DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2023.2.16.