Копінг-стратегії в системі організації життєстійкої поведінки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.). - Харків, 2018. - С. 65 - 69

Анотація

Зазначено, що життєстійкість це вміння ефективно існувати всупереч життєвим перешкодам та труднощам. Це здатність людини зберігати баланс між пристосуванням до нових вимог та прагненням жити гармонійно, повноцінно. Потрапляючи у важку життєву ситуацію людина намагається пристосуватися до труднощів, розробити шляхи долання проблем та вирішення труднощів, побудувати стратегії опанування, тобто розробити копінг-стратегії.
It is noted that resilience is the ability to effectively exist in spite of life's obstacles and difficulties. This is the ability of a person to maintain a balance between adapting to new requirements and the desire to live harmoniously, fully. Getting into a difficult life situation, a person tries to adapt to difficulties, develop ways to overcome problems and solve difficulties, build mastery strategies, that is, develop coping strategies
Отмечено, что жизнестойкость – это умение эффективно существовать вопреки жизненным препятствиям и трудностям. Это способность человека сохранять баланс между приспособлением новых требований и стремлением жить гармонично, полноценно. Попадая в трудную жизненную ситуацию, человек пытается приспособиться к трудностям, разработать пути преодоления проблем и решения трудностей, построить стратегии овладения, то есть разработать копинг-стратегии.

Опис

Мазур К. В. Копінг-стратегії в системі організації життєстійкої поведінки / К. В. Мазур //Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 65 - 69.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, копінг-стратегії, життєстійка поведінка, копинг-стратегии, жизнестойкое поведение, coping strategies, resilient behavior

Бібліографічний опис