Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сьогодення, майбутнє

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 3. – С. 279–283.

Анотація

З використанням ретроспективного аналізу визначено концептуальні засади розвитку системи оперативно-розшукової діяльності на сучасному етапі. Запропоновано шляхи вдосконалення такої системи. Визначено окремі проблеми, які заважають ефективному розвитку оперативно-розшукової діяльності. Запропоновано механізм їх вирішення.
Conceptual principles of development of the special investigation activity system are defined on the modern stage with the use of retrospective analysis. The ways of perfection of such system are offered. Separate problems which interfere with effective development of special investigation activity are defined. The mechanism of their decision is offered.
С использованием ретроспективного анализа определены концептуальные принципы развития системы оперативно-розыскной деятельности на современном этапе. Предложены пути совершенствования такой системы. Определены отдельные проблемы, которые мешают эффективному развитию оперативно-розыскной деятельности. Предложен механизм их решения.

Опис

Перепелиця, М. М. Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сьогодення, майбутнє [Електронний ресурс] / М. М. Перепелиця // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 279–283. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_3_47.pdf.
Перепелиця М. М. "Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сьогодення, майбутнє." Форум права 3 (2014): 279–283.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, Історія. History. История, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies

Бібліографічний опис