Правові та організаційні засади забезпечення якості вищої юридичної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право.ua. - 2018. - № 2. - С. 222-226

Анотація

Аналізується якість вищої освіти через такі її складові як організаційне та правове забезпечення. Визначається система правових та організаційних засад вищої юридичної освіти в Україні, акцентується увага на проблемі забезпечення якості такої освіти. За допомогою аналізу наукових поглядів сформовано та надано авторське визначення поняттям «правові засади вищої юридичної освіти» та «організаційні засади вищої юридичної освіти». Надано пропозиції щодо вдосконалення процедурних аспектів надання вищої юридичної освіти. З метою збільшення рівня ефективності вітчизняної освітньої системи у сфері правознавства було наголошено на бажаних змінах у тих сферах вищої юридичної освіти, що є ключовими. Також було розкрито сутність зарубіжної допомоги закладам вищої освіти, наголошено на необхідності формування належної системи забезпечення освітнього процесу та оцінювання якості вищої юридичної освіти.
The quality of higher education is analyzed through its components such as organizational and legal support. The system of legal and organizational foundations of higher legal education in Ukraine is defined, and attention is paid to the problem of quality assurance of such education. Through the analysis of scientific views the author defines the concepts of “legal foundations of higher legal education” and “organizational principles of higher legal education”. Suggestions were made to improve the procedural aspects of higher legal education. In order to increase the efficiency of the national legal education system, emphasis has been placed on the desired changes in those areas of higher legal education that are key. The essence of foreign aid to higher education institutions was also revealed, emphasizing the need to establish a proper system of providing the educational process and assessing the quality of higher legal education.
Анализируется качество высшего образования через такие его составляющие как организационное и правовое обеспечение. Определяется система правовых и организационных основ высшего юридического образования в Украине, акцентируется внимание на проблеме обеспечения качества такого образования. Сформировано и дано авторское определение понятиям «правовые основы высшего юридического образования» и «организационные основы высшего юридического образования». Даны предложения по совершенствованию процедурных аспектов предоставления высшего юридического образования

Опис

Ключові слова

вища юридична освіта, впровадження технологій, надання освітніх послуг, правове забезпечення, організаційні засади, освітній процес, higher legal education, implementation of technologies, provision of educational services, legal support, organizational principles, educational process, высшее юридическое образование, внедрение технологий, предоставление образовательных услуг, правовое обеспечение, организационные основы

Бібліографічний опис

Науменко, К. С. Правові та організаційні засади забезпечення якості вищої юридичної освіти / Науменко Катерина Сергіївна // Право.ua. - 2018. - № 2. - С. 222-226.