Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-05-19

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Збірник містить тези доповідей учасників ХІV Міжнародної науковопрактичної конференції «Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху сучасного державотворення в Україні.
The collection contains abstracts of the reports of the participants of the 14th International Scientific and Practical Conference "Legal Science and State-Building in Ukraine in the Context of Legal Integration" on the problems of jurisprudence, economics, philosophy, history, psychology, linguistics, education, European integration on the path of modern state-building in Ukraine.
Сборник содержит тезисы докладов участников XIV Международной научно-практической конференции «Правовая наука и создание государства в контексте правовой интеграции» по проблемам юриспруденции, экономики, философии, истории, психологии, лингвистики, образования, евроинтеграции на пути современного создания государства в Украине.

Опис

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна, держава і право, Національна поліція України

Бібліографічний опис

Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – 373 с.

Зібрання