Конституція України як основа правопорядку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 74-75

Анотація

Підкреслено, що Конституція України є основним правовим актом на який спираються всі інші. Його основна функція є закріплення прав та свобод а також обов’язків людини і громадянина. Закріплення того що всі права будуть оберігатися державою, що ніхто не може обмежувати тебе в твоїх конституційних правах, окрім випадків правопорушення.
It is emphasized that the Constitution of Ukraine is the main legal act on which all others rely. Its main function is to establish the rights and freedoms, as well as the duties of a person and a citizen. Consolidation of the fact that all rights will be protected by the state, that no one can limit you in your constitutional rights, except in cases of offense.
Подчеркнуто, что Конституция Украины является основным правовым актом, на который опираются все остальные. Его основная функция есть закрепление прав и свобод, а также обязанностей человека и гражданина. Закрепление того, что все права будут оберегаться государством, что никто не может ограничивать тебя в твоих конституционных правах, кроме случаев правонарушения.

Опис

Ключові слова

Конституція України, Constitution of Ukraine, Конституция Украины, права та обов’язки людини і громадянина, rights and responsibilities of a person and a citizen, права и обязанности человека и гражданина, правові норми, legal norms, правовые нормы, правопорядок, law and order

Бібліографічний опис

Певко, С. Г. Конституція України як основа правопорядку / Станіслав Геннадійович Певко, Віталій Вадимович Постольник // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 74-75.