Особливості тривожності у школярів з порушенням уваги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.). - Харків, 2018. - С. 98 - 102

Анотація

В статті розглянуті особливості тривожності у школярів з порушенням уваги.
The article discusses the features of anxiety in schoolchildren with impaired attention.
В статье рассмотрены особенности тревожности у школьников с нарушением внимания.

Опис

Садовнича А. В. Особливості тривожності у школярів з порушенням уваги / А. В. Садовнича // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 98 - 102.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, тривожність, школярі, порушення уваги, синдром дефіциту уваги, тревожность, школьники, нарушение внимания, синдром дефицита внимания, anxiety, pupils, attention disorder, attention deficit disorder

Бібліографічний опис