Недійсність правочинів, які вчинено під впливом обману та насильства : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розгляду колу проблеми, які виникають у нових умовах господарювання, послаблення контролю за економічною діяльністю суб’єктів цивільного обігу, низькому рівню правосвідомості суспільства та сприяють зростанню кількості правочинів, які укладаються з порушенням основних вимог законодавства. Доведено, що недійсний правочин, який вчинено під впливом обману та насильства, становить активну неправомірну дію одного з учасників, в якому домінує тільки його воля на здійснення правочину, та спрямований на настання правових наслідків вигідних тільки для сторони, яка застосувала обман, а дійсна воля контрагента проявляється тільки у випадку застосування правових наслідків недійсних правочинів. Обґрунтовується що обман – це навмисне введення в оману однією із сторін або третьою особою з відома цієї сторони, контрагента щодо природи правочину, прав та обов’язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням з метою укладення невигідного договору для останнього. Правового значення не має наявність чи відсутність в діях сторони, що вводить в оману, вигоди. Узагальнені ознаки для визнання правочину укладеного в наслідок погрози: повинна бути тісно пов’язана з правочином (погроза і правочин мають виступати в якості підстави і слідства); повинна бути реальною (погрозу необхідно здійснити по відношення до блага, яке вже існує); повинна бути практично здійсненною (особа повинна мати змогу здійснити протиправну дію); значною (тобто здатною у випадку її вчинення заподіяти дійсно серйозні наслідки). При цьому не має значення, виходить погроза від контрагента за правочином чи від третіх осіб, головне – вигодоотримувачем має бути особа, з боку якого погроза висувалася. У дисертаційному дослідженні удосконалено предмет доказування правочину, укладеного під впливом обману та насильства, через коло фактів, які підлягають встановленню в суді, а саме: застосування до однієї зі сторін (фізичної особи чи представника юридичної особи) фізичного або психічного тиску з боку іншої сторони; спотворення волі сторони, яку примушують укласти правочин; загроза заподіяння значної матеріальної чи моральної шкоди самому контрагенту або членам його сім’ї.
The dissertation is focused on the consideration of the range of problems that arise in new conditions of economic management, the weakening of control over the economic activity of the subjects of civil circulation, the low level of legal awareness of society and contributes to the increase in the number of transactions that are made in violation of the basic requirements of the law. It has been proved that an invalid transaction made under the influence of false pretence and violence constitutes an active unlawful action of one of the participants, where his will to make a transaction is dominant, and is aimed at the occurrence of legal consequences advantageous only to the party that used the false pretence, but the actual intention of a contracting party is manifested only in case of applying legal consequences of invalid transactions. It has been substantiated that the false pretence is a deliberate misleading by one of the parties or a third party with the knowing consent of this party, the contracting party regarding the nature of a transaction, the rights and obligations of the parties, of such properties and qualities of things that significantly reduce its value or the possibility of using it for its intended purpose with the purpose of making a disadvantageous contract for the latter. The presence or absence of benefits has no legal significance in the actions of the party that misleads. The author has generalized the features to recognize a transaction made as a consequence of the threat: should be closely related to a transaction (a threat and a transaction must act as the basis and the result); must be real (a threat should be made in relation to already existing benefits); should be practically feasible (a person must be able to commit an unlawful act); significant (that is, capable in case of its commission to cause really serious consequences). Herewith, it does not matter, whether this threat goes from the contracting party under a transaction or from third parties, the main thing – that the beneficiary should be a person who made the threat. The author of the dissertation has improved the subject matter of proving a transaction made under the influence of false pretence and violence, due to the range of facts to be established in the court, namely: application to one of the parties (an individual or a representative of a legal entity) of physical or mental pressure from the other party; disfiguration of the party’s will that is forced to make a transaction; a threat of causing a significant material or moral damage to the contracting party or his family members.
Диссертационная работа посвящена рассмотрению кругу проблем, которые возникают в новых условиях хозяйствования, ослабление контроля за экономической деятельностью субъектов гражданского оборота, низкому уровню правосознания общества и способствуют росту числа сделок, заключаемых с нарушением основных требований законодательства. Правовым основанием происходящего является прежде всего неоднородность правовой природы недействительных сделок как юридических фактов, наличие оценочных понятий при квалификации таких сделок («ошибка», «обман», «злонамеренная договоренность», «влияние тяжелого обстоятельства»), которые по-разному толкуются в юридической литературе и вызывают определенные трудности в судебной практике. В диссертационном исследовании обосновано, авторскую классификацию сделок с пороками воли. Предлагается сделки с таким основанием делить на: 1) сделки, совершенные дееспособными физическими лицами, которые в момент их совершения не осознавали значения своих действий и (или) не могли руководить ими; 2) сделки, совершенные под влиянием заблуждения; 3) сделки, совершенные под влиянием обмана; 4) сделки, совершенные под влиянием насилия; 5) сделки, совершенные под влиянием тяжелых обстоятельств. Доказано, что недействительная сделка, совершенная под влиянием обмана и насилия, составляет активное неправомерное действие одного из участников, в котором доминирует только его воля на осуществление сделки, и направлена на наступление правовых последствий выгодных только для стороны, которая применила обман, а настоящая свобода контрагента проявляется только в случае применения правовых последствий недействительных сделок. Обосновывается вывод, что обман - это намеренное введение в заблуждение одной из сторон или третьим лицом с согласия этой стороны, контрагента относительно природы сделки, прав и обязанностей сторон, таких свойств и качеств вещи, которые значительно снижают ее ценность или возможность использования поцелевому назначению с целью заключения невыгодного договора для последнего. Правового значения не имеет наличие или отсутствие в действиях стороны, вводит в заблуждение наличие выгоды. Обосновано, что для признания недействительной сделки, заключенной под влиянием обмана и насилия, достаточно доказать в уголовно-процессуальном или гражданско-процессуальном порядке сам факт обмана или насилия, независимо от того, знал или нет участник о примененных противоправные действия третьих лиц. Такое положение защищает добросовестного участника, предоставляя ему возможность инициировать применение двусторонней реституции. Отдельно исследовано, что отличие недействительной сделки, заключённой под влиянием обмана и насилия, от сделки, заключенной вследствие злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной не является сделкой с пороком воли. Его недействительность вызвана тем, что она является частным случаем злоупотребления правом. Дополнительно обобщены признаки угрозы для признания сделки недействительной: должна быть тесно связана с сделкой (угроза и сделка должны выступать в качестве основания и следствия); должна быть реальной (угрозу необходимо осуществить по отношению к благу, которое уже существует); должна быть практически осуществимой (лицо должно иметь возможность совершить противоправное действие)4 значительной (то есть способной в случае ее совершения причинить действительно серьезные последствия). При этом не имеет значения, исходит угроза от контрагента по сделке или от третьих лиц, главное - выгодоприобретателем должен быть не субъект, со стороны которого угроза исходила. В диссертационном исследовании усовершенствован предмет доказывания сделки, заключенной под влиянием обмана и насилия, через круг фактов, подлежащих установлению в суде, а именно: применение к одной из сторон (физического лица или представителя юридического лица) физического или психического давления со стороны другой стороны; искажения воли стороны, которую заставляют заключить сделку; угроза причинения значительного материального или морального вреда самому контрагенту или членам его семьи. Дополнительно аргументированно положения, что двустороннюю реституцию сомнительно применять, если имущество, переданное по недействительной сделке, не осталось у стороны сделки, а находится у третьих лиц, которые правомерно удерживают его у себя при наличии совершения последующих сделок, по которым передавалось это имущество, и необходимости защиты прав собственника имущества и добросовестного приобретателя только путем совершения виндикационного иска. Автором проанализированы условия сделки, совершенной в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной это : сделка совершается только с прямым умыслом представителя одной стороны с контрагентом; сделка осуществленная представителем лица или контрагента с противоправной целью обогащения за счет этого лица; воля стороны не соответствует волеизъявлению, выраженном через представителя; и даже для добросовестной стороны могут наступить нежелательные правовые последствия. Предложена дополнительная аргументация целесообразности разграничения понятий «ошибки (заблуждения)» и «обмана». Где обман - это ошибка, которая вызвана противоправным влиянием с помощью любых заверений, умышленного замалчивания и тому подобное; а введение в заблуждение - это недобросовестные действия только одного из участников, иначе это не обман, а взаимная ошибка; в-третьих, обман должен идти от контрагента сделки, а не от постороннего; в-четвертых, сделка должна быть явно невыгодной для обманутой стороны; в-пятых, между обманом и осуществимой сделкой должна быть причинная связь, то есть без обмана сделка была бы осуществлен. С целью защиты нарушенных прав сторон усовершенствовано положение о применении к сторонам недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана и насилия норм о защите права собственности, поскольку нормы о недействительности сделок не содержат полноценного механизма учета интересов сторон при осуществлении реституции. Обобщая судебную практику усовершенствовано положение, что недействительная только по объективным признакам сделка может стать действительной (действующей) по решению суда, который установит отсутствие вследствие совершения такой сделки любых нарушений субъективных прав другой стороны, третьего лица или публичных интересов, то есть не сделка-юридический факт (возникший сначала), а сделка-правоотношение, который впоследствии привели к определенным юридическим последствиям.

Опис

Бахаєва, А. С. Недійсність правочинів, які вчинено під впливом обману та насильства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук ( докт. філософії) : 12.00.03 / А. С. Бахаєва; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2018. - 24 с.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, 12.00.03, правочин, недійсний правочин, волевиявлення, обман, правова природа, сделка, недействительная сделка, волеизъявление, правовая природа, dishonesty, legal nature, transaction, invalid transaction

Бібліографічний опис