Моральність як життєва позиція і найвищий закон у ретродетективах І. Потаніної з «харківського» циклу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 330-331

Анотація

Відзначено, що «харківський» цикл історичних детективів Ірини Потаніної, незважаючи на формальну належність до розважального жанру, торкається досить серйозних морально-етичних проблем, пов’язаних з уроками минулого, з осмисленням історичного шляху нашого народу.
It was noted that the "Kharkiv" cycle of historical detectives by Irina Potanina, despite formally belonging to the entertainment genre, touches quite serious moral and ethical problems related to the lessons of the past, with comprehension historical path of our people.
Отмечено, что «харьковский» цикл исторических детективов Ирины Потаниной, несмотря на формальную принадлежность к развлекательному жанру, касается достаточно серьезных морально-этических проблем, связанных с уроками прошлого, с осмыслением исторического пути нашего народа.

Опис

Ключові слова

Потаніна І., Potanina I., Потанина И., ретродетектив, retro detective, харківський цикл, Kharkiv cycle, харьковский цикл, моральність, morality, нравственность, моральность

Бібліографічний опис

Чорний, І. В. Моральність як життєва позиція і найвищий закон у ретродетективах І. Потаніної з «харківського» циклу / Ігор Віталійович Чорний // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 330-331.