Військові неологізми в сучасній українській мові

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 166-168

Анотація

Наголошено, що такі події, як анексія Криму Росією, окупація Донбасу на сході України у 2014 році та друге вторгнення Росії у 2022 році, сприяли появі низки військових українських неологізмів. Військові неологізми - це данина не лише креативності української мови, а й почуттю гумору української нації, її здатності зберігати свій дух і відчуття свободи, водночас оцінюючи власну ситуацію, щоб якнайкраще описати поведінку різних людей.
It was emphasized that such events as the annexation of Crimea by Russia, the occupation of Donbas in the east of Ukraine in 2014 and the second invasion of Russia in 2022 contributed the appearance of a number of military Ukrainian neologisms. Military neologisms are a tribute not only to the creativity of the Ukrainian language, but also to the sense of humor of the Ukrainian nation, its ability to preserve its spirit and sense of freedom, while assessing its own situation in order to best describe the behavior of different people.
Отмечено, что такие события, как аннексия Крыма Россией, оккупация Донбасса на востоке Украины в 2014 году и второе вторжение России в 2022 году, способствовали появлении ряда военных украинских неологизмов. Военные неологизмы - это дань не только креативности украинского языка, но и чувству юмора украинской нации, ее способности сохранять свой дух и чувство свободы, в то же время оценивая собственную ситуацию, чтобы лучше описать поведение разных людей.

Опис

Ключові слова

сучасна українська мова, modern Ukrainian language, современный украинский язык, військові неологізми, military neologisms, военные неологизмы, військова агресія, military aggression, военная агрессия

Бібліографічний опис

Горбач, Н. Л. Військові неологізми в сучасній українській мові / Наталія Львівна Горбач, Ульяна Русланівна Семко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 166-168.