Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2012. - № 4. - С. 267–272

Анотація

Досліджено політико-правовий розвиток монархій Арабського Сходу. Наголошено, що дане дослідження здійснюється в аспекті модернізації, як важливого напрямку політико-правових перетворень в монархіях Арабського Сходу. Розкрито еволюцію та становлення вищих органів державної влади та еволюцію династичного принципу, який застосовується до сьогодні в порядку престолонаслідуванні.
The political and legal development the monarchies of Arabian East examines. The author emphasizes that this study is carried out in terms of modernization, as important in the political and legal changes in the monarchies of Arabian East. The article reveals the evolution and formation of higher authorities. Furthermore, the author reveals the evolution of dynastic principle which applies to today’s order of succession.
Исследовано политико-правовое развитие монархий Арабского Востока. Отмечено, что данное исследование осуществляется в аспекте модернизации, как важного направления политико-правовых преобразований в монархиях Арабского Востока. Раскрыта эволюция и становление высших органов государственной власти, также раскрыта эволюция династического принципа, который применяется до сих пор в порядке престолонаследия.

Опис

Гришко, Л. М. Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу [Електронний ресурс] / Л. М. Гришко // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 267-272. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12glmmac.pdf.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Арабський Схід, Арабский Восток, монархії Арабського Сходу, монархии, Arab Monarchies of the East, історико-правовий аналіз, историко-правовой анализ, historical and legal analysis, модернізація, модернизация, modernization, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience

Бібліографічний опис