Використання закордонного досвіду в системі підготовки кадрів для органів і підрозділів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – C. 238-241

Анотація

У тезах доповіді розглядаються особливості таких типів педагогічних систем (моделей) поліцейської освіти як німецька, французька, британська та американська. Проаналізовано специфіку змісту професійної поліцейської освіти за кордоном та запропоновано декілька шляхів удосконалення підготовки кадрів Національної поліції України з урахуванням закордонного досвіду.

В тезисах доклада рассматриваются особенности таких типов педагогических систем (моделей) полицейского образования как немецкая, французская, британская и американская. Проанализирована специфика полицейского образования за рубежом и предложено несколько путей совершенствования подготовки кадров Национальной полиции Украины с учетом зарубежного опыта.

Опис

Швець, Д. В. Використання закордонного досвіду в системі підготовки кадрів для органів і підрозділів Національної поліції України / Дмитро Володимирович Швець // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016.– С. 238-241.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, поліція, полиция, police, підготовка кадрів, подготовка кадров, personnel training, моделі поліцейської освіти, модели полицейского образования

Бібліографічний опис