Особливості проактивних копінгів у осіб з різним рівнем психологічного благополуччя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 260-263

Анотація

Розглянуто особливості проактивного копінгу як адаптивної поведінки, яка допомагає ефективно подолати складні життєві ситуації та сприяти покращенню психологічного стану людини, який забезпечує психологічне благополуччя особистості.
The peculiarities of proactive coping as an adaptive behavior that helps to effectively overcome difficult life situations and contribute to the improvement of a person's psychological state, which ensures the psychological well-being of the individual, are considered.
Рассмотрены особенности проактивного копинга как адаптивного поведения, помогающего эффективно преодолеть сложные жизненные ситуации и способствовать улучшению психологического состояния человека, обеспечивающего психологическое благополучие личности.

Опис

Греса, Н. В. Особливості проактивних копінгів у осіб з різним рівнем психологічного благополуччя / Наталія Володимирівна Греса // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 260-263.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, копінг-поведінка, coping behavior, копинг-поведение, проактивний копінг, proactive coping, проактивный копинг, психологічне благополуччя, psychological well-being, психологическое благополучие

Бібліографічний опис