Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Colloquium-journal. - 2023. - № 16 (175), czesc 1. - P. 15-16

Анотація

У статті розглядаються сучасні тенденції викладання іноземних мов, що спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів шляхом використання проектної технології, кейс-технології, дистанційного навчання, ІКТ, що підвищує творчу активність студентів та передбачає як посилення практичної спрямованості освіти, так і розвиток особистісних якостей студентів, а також сприяє формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців.
The article examines modern trends in teaching foreign languages, which are aimed at activating the educational and cognitive activities of students of higher educational institutions through the use of project technology, case technology, distance learning, ICT, which increases the creative activity of students and provides for strengthening the practical orientation of education, as well as development of personal qualities of students, and also contributes to the formation of professional competence of future specialists.
Рассматриваются современные тенденции преподавания иностранных языков, направленные на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов высших учебных заведений путем использования проектной технологии, кейс-технологии, дистанционного обучения, ИКТ, что повышает творческую активность студентов и предполагает как усиление практической направленности образования, так и развитие личностных качеств студентов, а также способствует формированию профессиональной компетентности будущих специалистов.

Опис

Ключові слова

викладання іноземних мов, teaching foreign languages, преподавание иностранных языков, кейс-технологія, case technology, кейс-технология, професійне спілкування, professional communication, профессиональное общение, метод проєктів, project method, метод проектов, міжпредметні зв’язки, intersubject connections, межпредметные связи, компетентність, competence, компетентность

Бібліографічний опис

Почуєва, В. В. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов / Почуєва Валентина Вікторівна // Colloquium-journal. - 2023. - № 16 (175), czesc 1. - P. 15-16.