До питання значення когнітивних механізмів у формуванні конфліктологічної культури особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Тези I міжнар. наук.-практ. конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 берез. 2017 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 122-125

Анотація

В тезах розглянуто психолого-педагогічні аспекти конфліктологічної культури особистості в контексті розвитку особливостей її когнітивних процесів. Визначено роль та особливості образів конфліктної ситуації в цілісній системі самосвідомості індивіда, зміст психологічної допомоги людині по роботі з руйнуючими переживаннями.
The thesis deals with the psychological and pedagogical aspects of the conflict culture of the personality in the context of the development of the features of its cognitive processes. The role and peculiarities of the images of the conflict situation in the integral system of the individual's self-awareness, the content of psychological help to a person in dealing with destructive experiences are defined.
В тезисах рассмотрены психолого-педагогические аспекты конфликтологической культуры личности в контексте развития особенностей ее когнитивных процессов. Определены роль и особенности образов конфликтной ситуации в целостной системе самосознания индивида, содержание психологической помощи человеку по работе с разрушающими переживаниями.

Опис

Гіренко, С. П. До питання значення когнітивних механізмів у формуванні конфліктологічної культури особистості / С. П. Гіренко // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: тези I міжнар. наук.-практ. конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 берез. 2017 р.) / відп. ред. О.В. Дробот; ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 122-125.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, конфліктологічна культура, conflictological culture, конфликтологическая культура, конфліктна поведінка, конфликтное поведение, cognitive processe, когнитивные процессы

Бібліографічний опис