Активна оцінка в дистанційному навчанні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: зб. наук.-метод. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 19 травня 2016 р.) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків,2016. - С. 196-200

Анотація

У статті розглянуто сутність та переваги методу активної оцінки, а також особливості її застосування у дистанційному навчальному процесі.
The article examines essence and advantages of the method of active assessment, and especially its use in distance learning process.
В статье рассмотрены сущность и преимущества метода активной оценки, а также особенности ее применения в дистанционном учебном процессе.

Опис

Бугайчук К.Л. Активна оцінка в дистанційному навчанні [Текст] / К.Л. Бугайчук // Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: зб. наук.-метод. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 19 травня 2016 р.) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків,2016. - С. 196-200.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, активна оцінка, вища освіта, дистанційне навчання, active assessment, higher education, distance learning, активная оценка, высшие учебные заведения, дистанционное обучение, высшее образование, higher educational establishments, вищі навчальні заклади

Бібліографічний опис