Психологічна ресурсність спецпризначенців в умовах відкритого протистояння з агресором

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 221-222

Анотація

Проаналіізовано результати емпіричного дослідження особливостей взаємодії психологічної ресурсності та життєздатності особистості у поліцейських КОРД. Психологічні ресурси особистості представлено як ініціативність, відповідальність, прагнення до сенсу, тобто внутрішні сили, які необхідні особистості для конструктивного подолання кризових ситуацій. Констатовано, що ресурсами може виступати також те, що є цінним для людини та допомагає їй адаптуватися до стресових умов, що неабияк важливо в умовах війни.
The results of an empirical study of the characteristics of the interaction of psychological resourcefulness and vitality of the individual in police officers of the KORD were analyzed. The psychological resources of an individual are presented as initiative, responsibility, and the desire for meaning, that is, the internal forces that are necessary for an individual to constructively overcome crisis situations. It was established that resources can also be things that are valuable to a person and help him adapt to stressful conditions, which is quite important in war conditions.
Проанализированы результаты эмпирического исследования особенностей взаимодействия психологической ресурсности и жизнеспособности личности в полицейских КОРД. Психологические ресурсы личности представлены как инициативность, ответственность, стремление к смыслу, то есть внутренние силы, необходимые личности для конструктивного преодоления кризисных ситуаций. Констатировано, что ресурсами может выступать также то, что ценно для человека и помогает ему адаптироваться к стрессовым условиям, что немаловажно в условиях войны.

Опис

Бойчук, С. С. Психологічна ресурсність спецпризначенців в умовах відкритого протистояння з агресором / Сергій Сергійович Бойчук // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 221-222.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, поліцейські, police officers, полицейские, підрозділи особливого призначення, subdivisions of the special appointment, подразделения особого назначения, КОРД, психологічна ресурсність, psychological resourcefulness, психологическая ресурсность, життєздатність, viability, жизнеспособность, особистість, personality, личность

Бібліографічний опис