Принципи організації банківського контролю в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 898–903

Анотація

Показано, що для стабільності і надійності банківської діяльності потребує удосконалення організація банківського контролю на принципах які визначають особливості його здійснення, як виду фінансового контролю, виду господарського контролю та правового становища Національного банку України, як головного суб’єкта в реалізації державної фінансової політики в банківський системі України.
It is shown that for stability and reliability of bank activity the organization of the bank control on principles which define features of its realization, as a kind of the financial control, a kind of the economic control and a legal status of National bank of Ukraine, as the main subject in realization of the state financial policy in bank to system of Ukraine requires improvement.
Показано, что для стабильности и надежности банковской деятельности нуждается в усовершенствовании организация банковского контроля на принципах, которые определяют особенности его осуществления, как вида финансового контроля, вида хозяйственного контроля и правового положения Национального банка Украины, как главного субъекта в реализации государственной финансовой политики в банковский системе Украины.

Опис

Симов’ян, В. С. Принципи організації банківського контролю в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Симов’ян // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 898–903 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11cvckvu.pdf.
Симов’ян В. С. "Принципи організації банківського контролю в Україні." Форум права 1 (2011): 898-903.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансовий контроль, банківський контроль, банківська діяльність, господарська діяльність, банківське законодавство, финансовый контроль, банковский контроль, банковская деятельность, хозяйственная деятельность, банковское законодательство, financial control, banking control, banking, economic activity

Бібліографічний опис