Психологічні ресурси як медіатор професійного розвитку працівників поліці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018.– С. 223-226

Анотація

Представлено дослідження особливостей психологічних ресурсів, їх види і взаємозв’язок ресурсів з професійним розвитком працівників поліції.
A study of the peculiarities of psychological resources, their types and the relationship between resources and the professional development of police officers is presented.
Представлены исследования особенностей психологических ресурсов, их виды и взаимосвязь ресурсов с профессиональным развитием работников полиции.

Опис

Рудай, А. С. Психологічні ресурси як медіатор професійного розвитку працівників поліції / Анна Сергіївна Рудай // Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.– С. 223-226.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, психологічні ресурси, psychological resources, психологические ресурсы, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, професійний розвиток поліцейського, professional development of police officer, профессиональное развитие полицейского

Бібліографічний опис