Тренінг особистісного зростання як шлях подолання стрес-факторів життєдіяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С.174-177

Анотація

Розглянуто особливості тренінгу особистісного зростання як можливого ресурсу підвищення емоційної стійкості та психологічної врівноваженості майбутніх правоохоронців до дії різноманітних стрес-факторів.
The features of the training of personal growth as a possible resource increase emotional stability and psychological balance of the future of human rights defenders to the action of various stressors.
Рассмотрены особенности тренинга личностного роста как возможного ресурса повышения эмоциональной устойчивости и психологической уравновешенности будущих правозащитников к действию различных стресс-факторов.

Опис

Доценко, В. В. Тренінг особистісного зростання як шлях подолання стрес-факторів життєдіяльності / Вікторія В’ячеславівна Доценко // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 174-177.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, майбутні правоохоронці, будущие правоохранители, future law enforcement officers, эмоциональная устойчивость, будущие правозащитники, стресс-фактор, тренинг личностного роста, emotional stability, future policenen, stress factors, training of personality advance, емоційна стійкість, майбутні правоохоронці, стрес-фактори, тренінг особистісного зростання

Бібліографічний опис