Значення рольової поведінки у професійній діяльності працівників поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 166-170

Анотація

Представлено результати теоретичного аналізу вивчення проблеми рольової поведінки особистості. Описано вплив виконання професійної ролі на особистість. Визначено цілі використання професійних ролей працівниками поліції. Висвітлено психологічну структуру рольової поведінки та механізми її реалізації працівниками поліції.
The results of the theoretical analysis of the study of the problem of role behavior of an individual are presented. The impact of the performance of a professional role on the personality is described. The goals of using professional roles by police officers have been determined. The psychological structure of role behavior and the mechanisms of its implementation by police officers are highlighted.
Представлены результаты теоретического анализа изучения проблемы ролевого поведения личности. Описано влияние выполнения профессиональной роли на личность. Определены цели использования профессиональных ролей сотрудниками полиции. Освещена психологическая структура ролевого поведения и механизмы ее реализации работниками полиции.

Опис

Доценко, В. В. Значення рольової поведінки у професійній діяльності працівників поліції / Вікторія В’ячеславівна Доценко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. –Харків, 2018. – С. 166-170.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, працівник поліції, police officer, работник полиции, професійна діяльність, professional activity, профессиональная деятельность, рольова поведінка, role behavior, ролевое поведение

Бібліографічний опис