Страх як прояв емоцій військовослужбовця на небезпеку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 124 - 126

Анотація

Зазначено, що морально-психологічний стан військовослужбовців, рівень їх військової майстерності, бойове вміння значною мірою залежить від ефективності організації і проведення заходів морально-психологічного забезпечення, виявлення і вирішення соціальних проблем, створення та підтримання позитивної соціально-психологічної обстановки під час підготовки та виконання завдань. Такий підхід разом із принципом матеріального стимулювання ефективно впливає на свідомість і психіку військовослужбовців та сприяє підтриманню на достатньому рівні військової дисципліни і боєготовності.
It is noted that the moral and psychological state of military personnel, the level of their military skills, combat skills largely depend on the effectiveness of organizing and carrying out measures of moral and psychological support, identifying and solving social problems, creating and maintaining a positive socio-psychological environment during the preparation and implementation of tasks. This approach, together with the principle of material incentives, effectively influences the consciousness and psyche of servicemen and contributes to maintaining a sufficient level of military discipline and combat readiness.
Отмечено, что морально-психологическое состояние военнослужащих, уровень их военного мастерства, боевое умение в значительной степени зависят от эффективности организации и проведения мероприятий морально-психологического обеспечения, выявления и решения социальных проблем, создания и поддержки позитивной социально-психологической обстановки во время подготовки и выполнения задач. Такой подход, вместе с принципом материального стимулирования, эффективно влияет на сознание и психику военнослужащих и способствует поддержанию на достаточном уровне военной дисциплины и боеготовности.

Опис

Шабаліна М. О. Страх як прояв емоцій військовослужбовця на небезпеку / М. О. Шабаліна // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 124 - 126.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, страх, емоції, небезпека, військовослужбовці, эмоции, опасность, военнослужащие, fear, emotions, danger, military personnel

Бібліографічний опис