Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 808–815

Анотація

З’ясовано ступінь значущості титульних законів про поліцію в ієрархії джерел німецького поліцейського права, виявлено апробовані підходи до визначення правосуб’єктності поліції земель і охарактеризовано механізм гармонізації поліцейського права суб’єктів федерації.
The author of the article ascertains the level of importance of the basic police laws in the hierarchy of the German police law reveals the approved approaches to the definition of the legal personality of the land police and describes the mechanism of harmonization of the police law of the federated states.
Определена степень значимости титульных законов о полиции в иерархии источников немецкого полицейского права, выявлены апробированные подходы к определению правосубъектности полиции земель и охарактеризован механизм гармонизации полицейского права субъектов федерации.

Опис

Проневич, О. С. Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини [Електронний ресурс] / О. С. Проневич // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 808-815. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12pocppn.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Німеччина, Германия, Germany, німецьке поліцейське право, немецкое полицейское право, поліція, полиция, police, закони про поліцію земель, законы о полиции земель, правовий статус, правовой статус, legal status, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience

Бібліографічний опис