Резюме як жанр ділової комунікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 220-221

Анотація

Узагальнено, що резюме є особливим різновидом ділової комунікації із метою досягнення конкретних задач у процесі спілкування; має чітку композиційну структуру, сформовану культурними традиціями; мовні особливості визначені засобами офіційно-ділового стилю та зумовлені взаємодією інформації на основі тематичної єдності лексичних одиниць із позитивною оцінкою.
It is summarized that the resume is a special type of business communication with the aim of achieving specific tasks in the process of communication; has a clear compositional structure formed by cultural traditions; linguistic features are determined by the means of official business style and are determined by the interaction of information based on the thematic unity of lexical units with a positive assessment.
Обобщено, что резюме представляет собой особую разновидность деловой коммуникации с целью достижения конкретных задач в процессе общения; имеет четкую композиционную структуру, сформированную культурными традициями; языковые особенности определены средствами официально-делового стиля и обусловлены взаимодействием информации на основе тематического единства лексических единиц с положительной оценкой.

Опис

Єльнікова, Н. І. Резюме як жанр ділової комунікації / Наталія Ігорівна Єльнікова, Вікторія Володимирівна Підгайна // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця, 2022. – С. 220-221.

Ключові слова

Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, резюме, resume, ділові комунікації, business communications, деловые коммуникации

Бібліографічний опис