Організаційно-правові основи інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 129-135

Анотація

Зазначено, що основною метою нової системи інформаційно-методичного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ повинна стати всебічна і комплексна інформаційно-методична підтримка управління в органах внутрішніх справ і діяльності ОВС у боротьбі зі злочинністю на засадах комплексу організаційних, нормативно-правових, технічних, програмних, кадрових та інших заходів при професійно-грамотному їх правовому забезпеченні. Указано, что основной целью новой системы информационно-методического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел должна стать всесторонняя и комплексная информационно-методическая поддержка управления в органах внутренних дел и деятельности ОВД в борьбе с преступностью на основе комплекса организационных, нормативно-правовых, технических, программных, кадровых и других мероприятий при профессионально-грамотном их правовом обеспечении. It is indicated that the main goal of the new system of information and methodological support for the operational and official activities of the internal affairs bodies should be comprehensive and comprehensive information and methodological support to the management in the internal affairs bodies and the internal affairs bodies in the fight against crime based on a set of organizational, regulatory, technical, software, personnel and other events with professionally competent legal support.

Опис

Фролова, О. Г. Організаційно-правові основи інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ / О. Г. Фролова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 129-135

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управління в ОВС, управление в ОВД, management of the internal affairs bodies, інформаційно-методичне забезпечення, информационно-методическое обеспечение, informational-methodical providing, организационно-правовые основы, організаційно-правові засади, organizational and legal basis

Бібліографічний опис