Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2012. – 432 с.

Анотація

Збірка містить тези виступів учасників науково-практичної конференції за чотирма основними напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави, сучасні проблеми правової системи України, протидія злочинам правоохоронними органами, економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.
The collection of articles contains theses of statements of the participants of scientific and practical conference in four main directions: humanitarian aspects of the social development of the state; urgent problems of legal system of Ukraine; crime prevention by the police; economical safety of the state and economic agents.
Сборник содержит тезисы выступлений участников научно-практической конференции по четырем основным направлениям: гуманитарные аспекты социального развития государства, современные проблемы правовой системы Украины, противодействие преступлениям правоохранительными органами, экономическая безопасность государства и субъектов хозяйствования.

Опис

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2012. – 432 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, соціальна держава, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, Кримінологія. Criminology. Криминология, боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, економічна безпека, інформаційна безпека

Бібліографічний опис

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2012

Зібрання