Організаційні патології як девіації: способи профілактики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями сучасної практичної психології і психотерапії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2013 р.). – Харків: ХНУВС, 2013. – С. 110-112

Анотація

У тезах проаналізовано основні види організаційних патологій. Організаційна патологія розглядається як форма поведінки, що відхиляється від норми. Визначено способи профілактики патологічних станів у організаціях.
In theses the main types of organizational pathologies are analyzed. Organizational pathology is regarded as a form of behavior, which is deviant from the norm. The ways of preventing of pathological conditions in organizations are defined.
В тезисах проанализированы основные виды организационных патологий. Организационная патология рассматривается как форма поведения, отклоняющегося от нормы. Определены способы профилактики патологических состояний в организациях.

Опис

Бутиліна О.В. Організаційні патології як девіації: способи профілактики/ Бутиліна Олена Вікторівна // Актуальні напрями сучасної практичної психології і психотерапії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2013 р.) / Харк. нац. ун-ту внутр. справ . – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2013. – С. 110-112.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, організаційна патологія, девіація, дисфункція, профілактика організаційних патологій, organizational pathology, deviation, dysfunction, preventing of organization pathologies, организационная патология, девиация, дисфункция, профилактика организационных патологий

Бібліографічний опис